Take a fresh look at your lifestyle.

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker

Ensomhet er en vond følelse. Men du er ikke alene om det hvis du føler deg ensom, og det finnes måter å komme ut av ensomheten på.

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. ​Særlig høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige dersom du ikke har noen å dele dem med.

De fleste studier understreker at det er følelsen av å kjenne seg ensom som er skadelig. Det å være alene er med andre ord ikke det samme som å være ensom.

I følge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen inn i en overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å fokusere på hvordan andre rundt deg har det.

Råd for å komme ut av ensomheten

​Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om hva du kan forsøke å gjøre for å komme deg ut av ensomheten.

Snakk med noen du stoler på

Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til også følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med.

Del positive erfarginer eller opplevelser

Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli venner.

Ikke la frykt hindre deg

La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, mer enn på egen følelse av ensomhet.

Bruk internett

Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for de som i utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme.

Ikke har for høye krav

Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære relasjoner.

Fakta om ensomhet i Norge

​​Levekårsundersøkelsen fra 2015 viser at 16% av Norges befolkning oppgir at de enten er litt, ganske mye eller mye plaget av en følelse av ensomhet.

  • Ensomhet er vanligere blant de som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn blant dem som er yrkesaktive.
  • Kvinner opplever i større grad at de er ensomme enn menn.
  • De som bor alene etter fylte 45 år er oftere ensomme enn de aleneboende som er under 45 år.
  • Ensomhet er høyest blant de 25% med lavest inntekt i landet.
  • Ensomheten treffer oftere de unge enn dem som er midt i livet.

Denne artikkelen vart kopiert frå helsenorge.no 15.07.2019. Teksta kan ha vorte oppdatert på helsenorge.no

Comments are closed.