Take a fresh look at your lifestyle.

Norge påvirker menneskerettsdomstolen – regjeringen.no


Norge har sendt et innlegg til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen og sikre Norges handlingsrom på utlendingsfeltet.

– Vi kan ikke akseptere at det åpnes for at man kan søke asyl ved en utenriksstasjon. Det vil undergrave asylsystemet og vår evne til å opprettholde en kontrollert og regulert innvandringspolitikk. Derfor er det viktig at Norge nå benytter seg av muligheten vi har til å påvirke utfallet av rettsutviklingen ved domstolen, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Saken gjelder en syrisk barnefamilie som søkte humanitært visum til Belgia ved ambassaden deres i Libanon, med det formålet å søke asyl i Belgia. Visumsøknaden ble avslått. Saken reiser prinsipielle spørsmål om de folkerettslige forpliktelsene under Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Spørsmålet er om konvensjonen gjelder for slike tilfeller utenfor territoriet, det vil si om saken i det hele tatt kan vurderes av EMD. Dersom domstolen kommer til at konvensjonen gjelder i denne saken, er spørsmålet videre om Belgia hadde en forpliktelse til å utstede visum for å avverge at klagerne blir utsatt for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

– Det er regjeringens politikk å påvirke tolkingen av våre internasjonale forpliktelser for å kunne ivareta handlingsrommet under konvensjonene knyttet til flukt og migrasjon. Det er spesielt viktig å verne om asylsystemet i Norge og Europa, sier statsråden.

Flere andre europeiske land har allerede sendt liknende innlegg til domstolen. Domstolen har ennå ikke tatt stilling til om saken skal bli avvist eller realitetsbehandlet. I innlegget ber Norge domstolen avvise saken, da den ikke kan sies å falle inn under konvensjonens anvendelsesområde. Videre, dersom domstolen på tross av dette skulle komme til at konvensjonen gjelder i dette tilfellet, så argumenterer Norge for at Belgias forpliktelser ikke kan strekkes så langt at de innebærer en plikt til å utstede visum i slike tilfeller for å avverge menneskerettsbrudd.Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More