Take a fresh look at your lifestyle.

Endringer i utlendingsloven for personer som ekskluderes fra flyktningstatus


Kongen i statsråd har i dag vedtatt endringer i utlendingsloven som fører til at personer som har mistet retten til anerkjennelse som flyktning på grunn av alvorlige forbrytelser kan nektes oppholdstillatelse og utvises.

Bakgrunnen for endringene er at loven har manglet en klar hjemmel for å nekte en utlending som ellers kan ekskluderes fra flyktningstatus andre typer oppholdstillatelser, som for eksempel familie- eller arbeidsinnvandring. Det er heller ingen egen hjemmel for å utvise ekskluderte utlendinger fra Norge. Endringene vil føre til at personer som har mistet retten til anerkjennelse som flyktning på grunn av alvorlige forbrytelser kan nektes oppholdstillatelse og utvises. Endringene trer i kraft 1. november.

 – Norge skal ikke fremstå som en frihavn for krigsforbrytere og personer som har begått så alvorlige handlinger at de mister retten til flyktningstatus. De skal ikke få oppholdstillatelse i Norge, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). 

Det er ikke en forutsetning at det er søkt om beskyttelse for å omfattes av de foreslåtte utvisningsreglene. Lovendringene gir også grunnlag for å utvise selv om personen ikke kan returneres til hjemlandet på tidspunktet for vedtaket. Utvisning etter de nye reglene kan også registreres i Schengen Informasjonssystem (SIS), som er et viktig verktøy i samarbeidet med de andre landene i Schengen.

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More