Take a fresh look at your lifestyle.

Utredning knyttet til lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i barnevernet

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Fafo utredet hvordan, og med hvilke konsekvenser, det kan oppnås likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet.

Bakgrunnen for oppdraget er at Stortinget, i anmodningsvedtak 181 (2017-2018), ba regjeringen «vurdere hvordan det kan sikres at aktører som mottar offentlige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i offentlige virksomheter». Oppdraget er også begrunnet i at departementet i Prop. 73 L (2016-2017) om barnevernsreformen foreslår å gi kommunene økt mulighet til å velge mellom institusjonsplasser når barn har behov for slikt tiltak.

Departementet ser disse endringene og Stortingets anmodningsvedtak i sammenheng. Grunnen til det er at det i Prop. 73 L (2016-2017) om barnevernsreformen slås fast at før kommunene eventuelt skal gis økt valgfrihet, må det gjennomføres tiltak som kan gi statlige og private barnevernsinstitusjoner likere konkurransevilkår. Dette er begrunnet i behovet for å opprettholde fortsatt statlig institusjonsdrift

Barne- og familiedepartementet har flere store, pågående prosesser der Fafos utredning er relevant, for eksempel implementering av barnevernsreformen og utredning av rammevilkår for private aktører i barnevernet. Departementet vil ta rapporten med i det videre arbeidet med disse prosessene.

Les Fafos rapport. 

Regjeringen.no

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More